ห้องเรียน 4.0 เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา

จากการสำรวจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าปัจจุบันพฤติกรรมของคนโดยทั่วไปใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยเกือบ 7 ชั่วโมงต่อวัน และครอบคลุมทุกเจเนอเรชั่น โครงการพัฒนาศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็กและเยาวชน ในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง “อ่านสื่อรู้ ดูสื่อเป็น เห็นสื่อต่าง สร้างสื่อได้” หรือเรียก สั้น ๆ ว่า โครงการ TT-Teacher Training for Digital and Literacy

โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. จึงเกิดขึ้น ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ บอกว่า สื่อออนไลน์และสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยและสังคมโลกมากขึ้น การสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันสื่อเพื่อให้สามารถใช้สื่อต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงเป็นเรื่องจำเป็น โครงการ TT จึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อให้สามารถใช้ข่าวสาร สื่อ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้ ครูแกนนำจะต้องพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อขยายผลไปสู่กลุ่มเพื่อนหรือรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียน ขณะเดียวกันครูแกนนำก็ต้องขยายผลไปสู่ครูโรงเรียนอื่น ๆ ด้วย ซึ่งนอกจากการรู้เท่าทันสื่อ และใช้สื่อได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้ว เรายังมุ่งหวังให้ครูสามารถใช้สื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนได้ด้วย และเป็นที่น่าดีใจว่า นอกจากเครื่องมือที่ทางโครงการ TT นำเสนอให้ ครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังค้นหาเครื่องมือใหม่ ๆ และนำมาแบ่งปันในกลุ่มเพื่อนครูด้วยกันเอง หรือโรงเรียนบางแห่งนักเรียนเป็นผู้สอนให้ครูได้ใช้เครื่องมือหรือสื่อใหม่ ๆ ในการเรียนการสอนอีกด้วย บรรยากาศการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น หากขยายผลไปได้ครอบคลุมทุกโรงเรียน ก็จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเด็กไทยก็จะสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth